Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Pokara ika pracalita karada kheda hai jo mauka ate rananiti de tata nu jorada hai. Pokara di’am ka’i sata’ila hana, jihanam vicom sabha tom ghata sabhavita jam uca sakoriga hatha pesa karana da udesa hai. Ika pokara hatha paja karadam di saracana hai, jam tam ika khidari du’ara puri tar’ham ayojita kita janda hai jam kujha se’arada, kami’uniti karadaza tom asaka taura te khici’a ho’i’a hai. Khidari’am nu ka’i daura vica apane hatham’te savara hona cahida hai jivem ki karada khici’a janda hai, bihatara virodhi’am de yatanam vica vakha-vakha ganitika ate anubhavi rananiti’am nu ruzagara de rahe hana. Kheda de bahuta sare vakha vakha pharama ate vakha-vakha gatisilata nu dekhade ho’e, pokara rananiti ika gujhaladara visa bana jandi hai. Iha lekha sirafa mula rananiti sakalapam nu pesa karana di kosisa karada hai. Pokara de buni’adi prame’e, da’uda Sklansky ke pesa kita, kahida hai: Hara vara tuhanu, je tuhanu apane virodhi’karada nu dekha sakada hai, tuhanu hasala apane hatha tarike nala tuhanu cahuda khedana, ate hara vara apane virodhi tarike nala uha khedana javega taka vakhare apane karada khedana unham nu je uha tuhade karada vekha sakade hana, tam tusim labha prapata karoge. Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Iha thi’urama bahuta sare pokara rananiti visi’am da adhara hai. Udaharana la’i, balephiga ate hauli-pale karana (hetham darasa’i’a gi’a hai) dhokha varatana de udaharana hana jo tuhade virodhi’am nu alaga dhaga nala khedana la’i prerita karade hana je uha tuhade karada dekha sakanage. Mautarana de prame’e vica varanita kujha malati-ve pota halatam vica buni’adi prathamikata de kujha apavada hana. Pota rukavatam ate jitana de aukaram vicakara risata pokara rananiti’am vica sabha tom mahatavapurana sakalapam vicom ika hai. Pota ulajhana pota de akara da akara peta vica rahina la’i lorinde bega de akara da anupata hai. Misala de taura te, je kise khidari nu $ 40 pota (apane $ 10 kala samala na karana) da mauka dena la’i $ 10 di kala karani cahidi hai, tam unham de peta di’am sabhavanavam 4-tu 1 hudi’am hana sakaratamaka umida rakhana la’i, jetu khidari’am di jita de bavajuda apane potaram nalom bihatara hone cahide hana. Je khidari jitana de bavajuda vi 4 tom 1 (jitana de 20% di sabhavana) vi hana, tam unham di umida kiti vapasi vi torana di hai (ausatana, cara vara harana ate ika vara jetu de hara vari paja vara khedana). Prabhavita avagi’avam ika vadhere gujhaladara sakalapa hai, halanki rakabe de vadhe nala sabadhata. Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia